تاریخچه مسجدسلیمان

 

 

در شمال استان خوزستان سرزمینی کوهپایه ای وجود دارد که در طول تاریخ اسامی متفاوتیداشته است و اکنون مسجد سلیمان نامیده می شود. باستان شناسان و مستشرقین و کارشناسان تاریخ باستان بهواسطه شواهد و آثار موجود مسجد سلیمان را همان پارسوماش باستانی می نامند.شهری که اقوام پارسی در سده هفتمقبل از میلاد در مسیر مهاجرت خود از پارسوا به پارسارگاد در کوهپایه های زاگرس بناکردند و آثار باستانی موجود نیز موید این قدمت است.قدمت تاریخی که برای مسجد سلیمانتخمین زده می شود از زمان پارسوماش در سده هفتم پیش از میلاد است و آثار باستانیموجود در منطقه نیز این قدمت را تایید می کند.

واقعیت این است که مسجد سلیمان آتشکده و یکی از کانون های گردهم آیی زرتشتیان بودهاست و علت آن نیزنشت گاز ونفتی بوده است که از میان خاک و سنگ ها بالا می آمد وآتشکده های سرمسجد و بردنشانده را فروزان می کرده است وشاید این سرنخی شد برایباستان شناسان اروپای و آمریکایی تا بتوانند نخستین چاه نفت در خاور میانه را در این مکان کشف کنند.

ساعت چهار صبح بیست و ششم مه  1908 میلادی برابر با پنجم خرداد ۱۲۸۷رینولدز (مسئول عملیات شرکت نفتی ویلیام ناکس دارسی) و همکارش  ویلسون در حالى که خارج از چادر هاى خود در هواى آزاد آرمیده بودند از صداى نامانوس چاه بیدار شدند. اندکى بعد نفت با فشار زیاد از عمق 360 متری از سطح زمین فوران کرد و آنها مشاهده کردند که نفت به ارتفاع ۵۰پا بالاتر از دکل حفارى فوران کرد. حفاران و کارگران سر از پا نمى شناختند. آنها دور دکل حلقه زدند و به رقص و پایکوبى پرداختند. نزدیک به هفت سال کار طاقت فرسا در عین ناامیدى و در آخرین روزها و ساعات به نتیجه رسیده بود.

                                           اولین چاه خاورمیانه در مسجدسلیمان

بدین ترتیب عصر نفت در ایران آغاز شد و دارسی و مظفرالدین شاه قاجار بدون آنکه هیچگاه یکدیگر را ملاقات کنند ، آغازگر صنعت نفت در ایران  و خاورمیانه شدند. ایران با صنعت نفت پوست انداخت و مناطق نفت خیز ان با شکل و رنگی فرنگی چشم ها را به خود خیره کرد.

                         اولین چاه خاورمیانه 1378

در پی آن نخستین راه آهن،نخستین نیروگاه برق،نخستین خیابان آسفالت،نخستینبیمارستان مدرن،نخستین مخابرات و ... در این شهر ساخته شد هرچند این شهربا دوران آبادی پیش از انقلاب بسیار فاصله گرفته و رو به ویرانی نهاده است با وجوداینکه فوران خون سیاه نفتش دیگر شهر های ایران و حتی جهان از جمله لندن را آباد کردو دلیل روشن این گفته این است که روبروی در ساختمان شرکت نفت بریتیش پترولیومانگلیس شیر فلکه یکی از چاه های مسجد سلیمان گذاشته شده بود و روی آن اینطور نوشتهشده بود که : هر انگلیسی که از روبروی این شیر فلکه رد می شود باید به پاس خدماتیکه این چاه به اقتصاد انگلیس کرد کلاه خود را به احترام بردارد . و این شهر همانند داستان ققنوس است که در آتش خود ساخته ی خود سوختو خاکستر شد تا دیگری زاده شود وزندگی کند.

/ 0 نظر / 16 بازدید