مقایسه آمار تعداد پروانه های احداث ساختمان در شهر های استان خوزستان

پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات، مساحت زمين، زيربنا و تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني شده در آن‌ها در  نقاط شهري استان خوزستان: 1386

شرح

تعداد پروانه احداث ساختمان بر حسب طبقه

مساحت زمين
(متر مربع)

مساحت زيربنا
(متر مربع)

تعداد
واحدمسكوني

جمع

1 طبقه

2 طبقه

3طبقه و بيش‌تر

استان ..........

17903

9677

5001

3225

4855262

5698557

43488

آبادان .........

803

393

230

180

173357

253514

2034

آغاجاري ........

130

125

5

0

25955

14051

135

اروندكنار ......

133

121

12

0

29223

15530

136

الوان ..........

20

18

2

/ 0 نظر / 18 بازدید