درفاصله زمانی منتهی به زمان سرشماری1385تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده ازاستان خوزستان به ترتیب 175هزار و279هزارنفر و در نتیجه خالص مهاجرت109-هزارنفر بوده است.همچنین در فاصله ی دو دهه منتهی به سال 1375 خالص مهاجرت به استان 206295- بوده که بیانگر مهاجر فرستی استان در فاصله زمانی1385-1355 می باشد.میزان خالص مهاجرت(نسبت مهاجرت خالص در هر100نفر جمعیت) در سال 1385 نشان می دهد که در بین شهرستانهای استان خوزستان،شهرستان ماهشهر با دارا بودن6 درصد در رتبه اول و شهرستان مسجدسلیمان با 6/17- درصد در رتبه اخر قرار داشته است.که بیانگر بیشترین مهاجرپذیری شهرستان ماهشهر(که یکی از دلایل عمده انرا گسترش فعالیت های صنعتی در بندر امام دانست)و بیشترین مهاجر فرستی در شهرستان مسجدسلیمان می باشد.در فاصله سالهای 85-1375، نرخ رشد جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستان مسجد سلیمان،منفی بوده است.نرخ بیکاری مسجدسلیمان از 5/11 و درسال 1355 به 4/22 درصد در سال 1375 و32 درصد در سال 1385 افزایش یافته است که از علل مهم مهاجرفرستی این شهرستان می باشد.