وزیر نفت در مراسم جشن یکصدمین سال کشف نفت در مسجدسلیمان قول داد پول نفت را بر سر سفره های مردم مسجدسلیمان ببرد.همچنین با انجام رایگان انشعاب گاز به 20 هزار خانوار مسجدسلیمانی با هزینه 2 میلیارد تومان موافقت کرد.نوذری از انجام رایگان لوله کشی و انشعاب گاز برای خانوارهای زیر پوشش سازمانهای حمایتی خبر داد و اضافه کرد این امر تا پایان سال محقق می شود.(5/3/87)

 

حالافکر می کنید نتیجه این وعده ها چه شد؟