طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت شهر مسجدسلیمان به 103369 رسید و این در حالی است که جمعیت این شهر در سرشماری سال 1385 عبارت از 109597 نفر بوده است.و بعبارتی جمعیت مسجدسلیمان در طی 5 سال گذشته 5.8درصد کاهش یافته است.

براستی چرا علی رغم افزایش جمعیت در تمام کشور و استانها و شهرستانها و شهرها جمعیت این شهر بطور متوسط 1.1 درصد در هر سال کاهش یافته است.