نواب نصیر شلال تنها نماینده مسجدسلیمانی در میان ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در المپیک لندن است.این وزنه بردار که دارای عناوین مختلف ملی و آسیایی است آماده مطرح کردن نام ایران و مسجدسلیمان در المپیک است.برای این ورزشگار دعا کنیم تا علاوه بر افتخار برای وطن نام مسجدسلیمان را نیز بعد از سالهای طولانی جهانی کند.