یکی از مصوبات دور اول سفر هیات محترم دولت به استان خوزستان در تاریخ15/10/85

بند 5 تعهدات وزارت مسکن و شهرسازی به شرح زیر بوده است:

اختصاص صد در صد(100%) اعتبار جابجایی منطقه آلوده به گاز شهر مسجدسلیمان و

مکان یابی و آماده سازی محل جدید در سال 1385.

تبصره-پیش بینی مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای کمک به آماده سازی دویست هکتار زمین چم آسیاب در لایحه بودجه سال 1386.

 

دور اول که تمام شد دور دوم نیز در حال به سر رسیدن و احتمالا تا چند ماه دیگر دور سوم سفرها آغاز خواهد شد-شما فکر می کنید مقدار اجرای تنها تعهد اختصاصی

دولت در دور اول سفرها در مورد مسجدسلیمان چه میزان بوده است.