با بررسی آمار تعداد پروانه های احداث ساختمان صادره در شهر های استان خوزستان در طی سالهای 80 الی 86 ،متوجه می شویم نسبت به آمار خانوارهای شهرها ،در طی سالهای فوق الذکر حداقل میزان واگذاری زمین و ساخت و ساز در میان کل شهرهای استان متعلق به مسجدسلیمان است.

بعنوان مثال در طی سالهای فوق کل زمین واگذاری در شهر شوشتر که همسایه مسجدسلیمان است عبارت از 959149 متر مربع بوده در حالیکه این عدد در مسجدسلیمان 195978 متر مربع بوده است.بعبارت دیگر به شهری مانند شوشتر که در سال 58 جمعیت آن یک سوم جمعیت مسجدسلیمان بوده489% بیشتر زمین برای ساخت و ساز واگذار شده است.

نتیجه گیری:از نظر مسئولین مردم مسجدسلیمان نیازی به منزل و واحد های مسکونی نداشته و باید در غارها و دره ها زندگی کنند.

آمار تعداد پروانه های صادره در صفحه مقایسه ساخت و ساز در شهرهای استان خوزستان آورده شده اند.